הקרן בערבות המדינה

פרטים על הקרן בערבות המדינה

פרטים על הקרן בערבות המדינה

הקרן בערבות המדינה

מטרת הקרן

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים עסקים קיימים ולעסקים בהקמה. ההלוואות ניתנות במספר מסלולים שונים
מסלול הון חוזר - הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי
מסלול השקעות - הלוואות המיועדות למימון הרחבה ופיתוח עסקים קיימים
מסלול עסקים בהקמה - הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים
מסלול עד 100 אלף ש"ח - מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק חדש
ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה

תנאי הקרן
סכום מקסימלי של עד 500,000 שח
עבור עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון
8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪
תקופת ההלוואה
עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר
ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי
60- 85% מהערבות ניתנת על ידי המדינה
הבנקים עשויים לדרוש מהלווים בטחונות עבור היתרה עד 25%

דרישות הסף
המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה
מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪
מחזור שנתי של עד 25 מיליון ₪ - מוגדר כעסק קטן
מחזור שנתי של 25-100 מיליון ₪ - מוגדר כעסק בינוני
במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה
במסלול עסקים בהקמה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה

לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל
חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה
בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל
העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק

דילוג לתוכן